ติดต่อสอบถาม
"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"  

ข้อมูลพื้นฐาน
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่
ฐานข้อมูลตลาด
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

 

รายงานการประชุมสภา ปี พ.ศ.2565

รายงานการประชุมสภา ปี พ.ศ.2566

รายงานการประชุมสภา ปี พ.ศ.25667

 

บริการข้อมูล
มาตรฐานการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สอบถามข้อมูล-(ถามตอบ)
facebook
e-mail

 
งานร้องเรียนเรื่องทั่วไป
E - Service
แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายู
E - Service
แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
รอบรู้เรื่องภาษี
คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือภาษีป้าย
ประกาศ ภ.ด.ส.1
ประกาศ ภ.ด.ส.3
กฎหมายป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
 

แผนการดำเนินงาน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
แผนดำเนินงานประจำปี 2567

รายงานผมดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 ( รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
รายงานผลติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี2566 (รอบ 6 เดือน)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำป

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567
ข้อบัญญัติสุนัขและแมว

 

รายงานการเงิ

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆปีงบประมาณ 2566

รายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566
รายงานไตรมาส-ปีงบประมาณ 2564
รายงานไตรมาส-ปีงบประมาณ 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน พ.ศ.2565

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นโด

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง /แผนการจัดหาพัสดุ 2567
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี 2567-2569
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การดำเนินการหรือกิจกรรมการประพฤติกรรมทางจริยธรรม

ที่นำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล

➠องค์ความรู้ - เพิ่มเติม

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ.2566

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. - เพิ่มเติม

 
ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทะเบียนประวัติปราชญ์ชาวบ้าน
แผนที่ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
สืบสาน ส่งเสริมประเพณี ท้องถิ่น
นวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทยตำรับภูมิปัญญาท้องถิ่น
อนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน
 

ของดีตำบลบ้านโตก
- เมี่ยงคำบ้านโตก อาหารขึ้นชื่อของตำบล
- หัตถกรรม ของดีตำบล
- นวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เกษตร ของดีตำบล

 
เอกสารฝึกอบรม- เพิ่มเติม
 
กำหนดสมรรถนะ (competency) เพื่อใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้ง และเลื่อนตำแหน่ง - เพิ่มเติม
 
 
คำขวัญประจำตำบลบ้านโตก
"อาหารอร่อยทอดมันมะละกอบ้านโตก แข่งเรือบนโคก อีโดกวังจาน หลวงพ่อทบองค์ใหญ่ตระหง่าวัดจันทร์นิมิต ทิวเขาสวยติดงามล้ำ ถ้ำหินตึง"
➠ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์


 


- ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะ

- ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ประจำปีการศึกษา 2567

- ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

-ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิ

-ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตก เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตก เรื่องร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประชาสัมพันธ์กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

-ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมประชาคมตำบล การเพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

- ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

-ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตก เรื่องขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ชีชี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธ๊ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตก เรื่องร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตก เรื่องร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

- ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิ

- ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชิพ

➠ประกาศสอบราคา ประกวดราคา

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านพี้ - บ้านพลำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโตก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6400 ตารางเมตร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตก เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตก เรื่องร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตก เรื่องร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
➠ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้สำนักงาน , โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุตพร้อมกระจกปูหน้าโต๊ะแผนงานการศึกษา

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1

โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม ตู้เย็นขนาด 16 คิวบิวฟุต แผนงานบริหารงานทั่วไป

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1

โครงการปรับปรุงประตูน้ำคลองห้วยชัน หมู่ที่ 5

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1

โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แผนงานการเกษตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก เก้าอี้สำนักงาน ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก แบบสูง

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1

โครงการซ่อมแซมตลิ่งทรุดบริเวณคลองหลุง ช่วงบ้านหมอนันท์ หมูที่ 11

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างรั้วที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชทีชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200 มิลลิลิตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200มิลลิลิตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำรวจ - ไม้สต๊าฟอลูมิเนียบแบบชัก จำนวน 2 อัน

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำรวจ - กล้องยกระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 6

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้ากี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200มิลลิลิตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชทีชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200 มิลลิลิตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ตลิ่งบริเวณฝายกุดสำโรง หมู่ที่ 7

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200มิลลิลิตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชทีชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200 มิลลิลิตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินพร้อมผิวจราจรหินคลุก สายนางจันทร์ หมู่ที่ 9

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินพร้อมผิวจราจรหินคลุก ซอยหนองน้ำใส หมู่ที่ 9

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายวังจาน หมู่ที่ 9

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพันธ์ม้า - บ้านพี้ รหัสทางหลวง พช.ถ 70-005 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 13

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านบริเวณ สายพันธ์ม้า - บ้านพี้ หมู่ที่ 13

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านบริเวณ ซอย 9 หมู่ที่ 7

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการเจาะบ่อบาดาล ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ที่ 13

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่-น้ำจาง รหัสทางหลวง พช.ถ 70-043 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 เชื่อมต่อซอยจรัญ หมู่ที่ 7

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพนานิคม 6 หมู่ที่ 10

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการลงหินคลุก ซอยน้ำคัด หมู่ที่ 10

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพันธ์็ม้า - บ้านพี้ หมูที่ 13

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการขุดลอกคลองหลุง หมูที่ 11

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำผึ้ง หมู่ที่ 11

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างอู่ ช.กลการ หมู่ที่ 10

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำจาง(บริเวณบ้าน ร.ต.เดชา ถึงสามแยกไปสันตาเพีย) หมู่ที่ 7

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลวงปู่ละไม หมู่ที่ 8

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง ซอย 9 หมู่ที่ 7

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการขุดลอกคลองพันธ์ม้า หมู่ที่ 13

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 7

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชทีชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200 มิลลิลิตร (นมปิดเทอม)

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200มิลลิลิตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชทีชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200 มิลลิลิตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบและส่งน้ำไปยังประปา หมู่ที่ 12

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมบูรณ์ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 8

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาดง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำรวย - หมอจิตร หมู่ที่ 4

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 Va จำนวน 8 เครื่อง

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
➠หนังสือราชการกรมฯ
 
ห้องสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
 
 

 

 

(ผู้บริหารหน่วยงาน)

นายปราโมช ปักครึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า
นโตก

โทร.081-849-1154
 

เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือประชาชนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือการปกิบัติงาน งานนิติกร กระบวนการจัดการเรื่องเรียนการทุจริต

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง - เพิ่มเติ

 

 

➠ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

➠การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

การจัดทำแนวปฎิบัติ Dos & Don ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติกรรมทางจริยธรรม

การฝึกอบรมที่มีการอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.บ้านโตก
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย-ภายใน (IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน , ร้องทุกข์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT) ประจำปี 2567

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2566
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2567

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2566-2570

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566

การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่อยงานของรัฐ ประจำปี2564

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่อยงานของรัฐ ประจำปี2565

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่อยงานของรัฐ ประจำปี2566

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี2567

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566

บันทึกรายงานผล-คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ประจำปี 2567

 
ผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ผลการดำเนินการแก้ไขความเดือนร้อน ถนนฝายวังจาน ม.9
 
การมีส่วนร่วม
สายตรงผู้บริหาร
กระดานสนทนา
สำรวจความพึงพอใจ
ita2563
e-service
 

น้ำ
  ฐานข้อมูลระบบน้ำเสียในชุมชน
  วิธีการจัดการน้ำในชุมชุมอย่างยั่งยืน
  การจัดการน้ำเสียในชุมชน

ติดต่อสอบถาม

 งานเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านโตก โทร.056-711-791 ต่อ สำนักปลัด

 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว) ตำบลบ้านโตก โทร 056-711-791 ต่อ สำนักปลัด

 

วิธีการจัดการขยะ
 
การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 การจัดการขยะในครัวเรือน
 การจัดการขยะเปียก ขยะแห้ง ในครัวเรือน

กำหนดสถานที่สาธารณะพื้นที่เขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมการส่งเสริมสุชภาพการป้องกันและครบคุมโรค

 

แหล่งเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
- แหล่งเรียนชุมชน ม.8
- วิธีทำของใช้ในครัวเรือน จากวัสดุธรรมชาติ
- วิธีการทำน้ำยาซักผ้า ใช้เองในครัวเรือน
- การสร้างเว็บไซค์ ฟรี ด้วย goolgle
- ห้องสมุด อบต.บ้านโตก

- ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

-ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
Leaps and Bounds
 
 
 
 

                  จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 056-711-791 ห้องสำนักปลัด กด 1  ห้องกองคลัง กด 2  ห้องกองช่าง กด 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กด 4 ห้องปลัดตำบล กด 5 ห้องป้องกัน 056-711-793

เว็บมาสเตอร์ นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th)