กองคลัง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
นายประมวล สุขดี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญช่วย ขาวลูกอิน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางไพริน บัวคำ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.1
นายขวัญใจ ใสดี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.2
นางสาวกุลวดี แสงจันทร์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.3
นางสายหยุด พึ่งเมือง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.6
นายประดิษฐ กองเตย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.7
นายวิรุฬห์ แดงจีน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.8
นายสมศักดิ์ ศรีสอาด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.9
นายธนกฤต พรมมาก
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.10
นางสาวสายฝน รักษา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.11
นางยุพา พรหมลัทธิ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.12
นางเบญจมาภรณ์ รัตนพันธ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.13
     

จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 056-711-791 ห้องปลัดอบต.บ้านโตก , 056-711-793 ห้องสำนักปลัด , 056-711-792 ห้องกองช่าง,056-711-794 ห้องกองคลัง

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th)