กองคลัง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
นายประมวล สุขดี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมนึก หมื่นสี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกิตติคุณ กุลพันธ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางส้มแป้น อิงคนินันท์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.1
นางไพริน บัวคำ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.1
นายคนอง พุฒฟัก
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.2
นางชุติมา อินทร์พร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.2
นายรุ่ง แก้วบุญเรือง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.3
นายสมบูรณ์ ขนันทอง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.3
นายบุญช่วย ขาวลูกอิน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.4
นายตุ๋ย ทองดี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.6
นางสายหยุด พึ่งเมือง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.6
นางอัมพร ใกล้สมจิตต์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.7
นายประดิษฐ กองเตย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.7
นางวันเพ็ญ บุญเหมือน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.8
นายสมศักดิ์ เฟื่องฟุ้ง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.9
นายสมศักดิ์ ศรีสอาด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.9
นางสงกรานต์ แสงอุ่น
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.10
นายทวี แสงอุ่น
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.10
นางสนิท โยเฮือง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.11
นายเสวย รักษา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.11
นางยุพา พรหมลัทธิ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.12

 

 

 

 

นางการะเกด คงตาก
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.12
นางเบญจมาภรณ์ รัตนพันธ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.13
นายสุระศักดิ์ แก้วภิรมย์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม.13
     

จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 056-711-791 ห้องปลัดอบต.บ้านโตก , 056-711-793 ห้องสำนักปลัด , 056-711-792 ห้องกองช่าง,056-711-794 ห้องกองคลัง

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th)