ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ?
โครงการ
อืม ไม่เลวนะ ( ดีมาก )
เยี่ยม ! ! ! ( ดี )
สุดยอด ( พอใช้)
ใช้ได้ (ปรับปรุง )
แย่มาก
   แบบสำรวจอื่นๆ
 

ศูนย์พักคอย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนและหลังเข้าพักทุกครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ขอขอบคุณ บริษัทโปรพลาสแพ็คแอนด์เทรนดิ้ง จำกัด
ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 500 แพ็ค เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
เพื่อบริการประชาชนในเขตตำบลบ้านโตก ในช่วงสถานะการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ระบาด

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต
ในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

ายชนัญ สุพลพิชิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
โครงการBig Cleaning Day ประจำปี 2563

โครงการป้องกัน และ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2563

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)
และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองประจำปี 2563
วันที่ 17 มีนาคม 2563
   
 
ออกเยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) หมู่ที่ 8 ( วันที่ 28 เมษายน 2563 )
 
   
     
      

 

 

 

จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 0-5656-6292 ต่อ ( ห้องนายก กด 105 ) (ห้องสำนักปลัด 101 ) (ห้องกองคลัง 104 ) (ห้องกองช่าง 106) (ป้อมยาม 102) โทรสาร0 56-911549

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th)