กองคลัง
กองช่าง
สำนักปลัด
นายชนัญ สุพลพิชิต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประวัติ

นางสาวจารุนีย์ ทองดี

หัวหน้าสำนักปลัด

ประวัติ

สิบเอกสัมพันธ์ อยู่เกียม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประวัติ

นางสาวธนาภรณ์ เดชนะ

เจ้าพนักงานสาธารณะสุข ปฏิบัติงาน

ประวัติ

นางสาวลัดดาวัลด์   พรหมลัทธิ์

ครูผู้ดูแลเด็ก

ประวัติ

นายบุญเติม   ชัยสุบิน

นักการภารโรง

ประวัติ

นางพิมลพรรณ    พรหมลัทธิ์

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก

ประวัติ

นางสาวรัชนี   เกิดกับบุญ

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก

ประวัติ

นายอนุพงษ์ คงตาก
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ประวัติ
นางสาวสุวิมล พวงมาลี

ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน

ประวัติ

นางนุจิรา ทองธรรมชาติ

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ประวัติ

นายธัชพล   พรหมลัทธิ์

พนักงานดับเพลิง

ประวัต

 

นายพิภพ พรมสุข

พนักงานขับรถยนต์

ประวัติ

นายพิรุณ พรหมลัทธิ์

คนงานทั่วไป

ประวัติ

นางสาวประดับดาว เพชรไปล่

คนงานทั่ว

ประวัติ

นายบุญมี เบ้าชารี

คนงานทั่ว

ประวัติ

นายวิชัน โสมาศรี

คนงานทั่วไป

ประวัติ

นายแดง ศรีสวรรค์

คนงานประจำรถขยะ

ประวัติ

นายสายชล พงศ์จันทร์

คนงานประจำรถขยะ

ประวัติ

นายบัญชา ระเวรี

คนงานประจำรถขยะ

ประวัติ

        

จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 056-711-791 ห้องปลัดอบต.บ้านโตก , 056-711-793 ห้องสำนักปลัด , 056-711-792 ห้องกองช่าง,056-711-794 ห้องกองคลัง

เว็บมาสเตอร์ นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th)