นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสำตำบล

-การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล

-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

-นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทระพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565

-นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

-แผนการจัดการองค์ความรู้

                  จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 199 หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 056-711-791 ห้องปลัดอบต.บ้านโตก , 056-711-793 ห้องสำนักปลัด , 056-711-792 ห้องกองช่าง,056-711-794 ห้องกองคลัง

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th) (อีเมล์ bantok.sao@gmail.com)